කොදු ඇට පෙල සම්බන්ධ සියලුම රෝගාබාධ නිට්ටාවටම සුව කරන වෛද්‍යවරිය

0
4110

වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති විජේවික්‍රම රූනාර ආයුර්වේද වෛද්‍ය මද්‍යස්ථානය 99/1,රෑනගල පාර,පහළ ඉඹුල්ගොඩ.(නුවර පාර අසල) 077 150 3238 / 033 22 60 334

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here