ඇස් යට කළුද? සාර්ථකම ප්‍රතිකාරය මෙන්න.

Add Comment